Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni (Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia) na czas określony od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 28 lutego 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe;
2) udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych (preferowany w instytucjach kultury) lub w kierowaniu projektem kulturalnym;
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
4) dobry stan zdrowia;
5) nieposzlakowana opinia;
6) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.
§ 2. Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:
1) znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury;
2) znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej;
3) osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych;
4) zdolnościami organizatorskimi;
5) dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.
§ 3. Wymagane dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.
2) życiorys zawodowy;
3) koncepcja programowa Centrum Kultury w Gdyni – przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4);
4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz innych dokumentów istotnych przy rozpatrywaniu oferty;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;
6) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
7) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych.
§ 4. Informacje dodatkowe:
1) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek;
2) przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej;
3) na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kultury w Gdyni;
4) zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni;
5) informacji o konkursie udziela: Natalia Spychalska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 668 81 66, e-mail: n.spychalska@gdynia.pl.
§ 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdyni powoła Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.
§ 6. 1. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, który wstępnie zaplanowano na dzień 22 stycznia 2014 roku.
2. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 5 lutego 2014 roku.
§ 7. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Centrum Kultury w Gdyni” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy kierować na adres:
Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub Kancelarii w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.
§ 8. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 20 stycznia 2014 roku. Podany termin dotyczy również ofert nadsyłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego.
§ 9. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Dodaj komentarz